Kancelaria Bezpieczeństwa

Sprawdź ofertę

Adam Rapacki // Wspólnik Zarządzający

Adam Rapacki
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Odbył również kursy i szkolenia specjalistyczne w USA, Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii. Ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej. Służbę w Policji rozpoczął w 1980 r. Zajmował się problematyką przestępczości gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej.

(ur. 10 grudnia 1959 r. w Skierniewicach) — generał Policji (nadinspektor w stanie spoczynku), od 2007 r. do 2011 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, od 2011 r. do 2012 r. wiceminister spraw wewnętrznych.

Był naczelnikiem Wydziału ds. Aferowych Zagarnięć Mienia w Biurze ds. Przestępczości Gospodarczej KGP, współtwórcą i dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową KGP, w wyniku połączenia tych Biur powstało Centralne Biuro Śledcze. W okresie od 1999 r. do 2000 r. kierował policją w województwie dolnośląskim, pełniąc funkcję komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Od września 2000 r. do października 2003 r. kierował pracą całej Policji kryminalnej w Polsce i nadzorował ją, pełniąc funkcję zastępcy komendanta głównego Policji. W okresie tym nastąpiła znacząca poprawa skuteczności w walce z przestępczością zorganizowaną, rozbito setki zorganizowanych struktur przestępczych. W latach 2004 - 2006 był I radcą Ambasady RP w Wilnie i oficerem łącznikowym Policji na Litwie, Łotwie i w Estonii.

W 2006 r. wrócił do kraju i pełnił funkcję małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji. We wrześniu 2006 r. odszedł z czynnej służby i prowadził działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

W listopadzie 2007 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a po zmianach organizacyjnych — podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Odpowiadał za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju, sprawując bezpośredni nadzór nad Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu.

W tym czasie pełnił również funkcje:

  1. pełnomocnika rządu ds. zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
  2. przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Współpracy Operacyjnej Unii Europejskiej COSI,
  3. przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012,
  4. przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych,
  5. przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych,
  6. wiceprzewodniczącego Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  7. wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  8. osobistego przedstawiciela prezesa Rady Ministrów RP w Grupie Zadaniowej ds. Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego.
W styczniu 2012 r. odszedł ze stanowiska podsekretarza stanu MSW. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa krajowe, Unii Europejskiej i NATO. Autor artykułów poświęconych problematyce przestępczości ekonomicznej, narkotykowej, zorganizowanej. Współtwórca systemowych rozwiązań w pracy Policji i innych służb porządku prawnego. Wykładowca stowarzyszony PAN, wykładowca przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.